Mjukvara för ronder och inspektion

Mjukvara för ronder och inspektion

Högre tillgänglighet och säkerhet genom effektiva ronder

Att en process fungerar korrekt blir allt viktigare både för säkerhet, miljö och företagets ekonomi. Genom att regelbundet kontrollera kritiska punkter i anläggningen kan symptom på fel upptäckas och åtgärdas i ett tidigt skede.

Ett intelligent rondsystem kan exempelvis användas under dessa driftfall...

Under produktion

Regelbunden tillsyn och ronder för att på ett tidigt stadium hitta avvikelser eller symptom till begynnande fel. Systemet har även ett beslutsstöd, med instruktioner till operatören hur en avvikelse ska hanteras på effektivaste sätt.

Innan och under uppstart av en process eller processdel

Handdatorn ger instruktioner om vilka manuella kontroller och åtgärder som ska utföras i fält för att processen ska kunna startas på ett säkert sätt. Det kan vara handventiler som ska ställas i rätt läge, dräneringar som ska stängas, etc.

Under nerkörning eller stopp av en process

Checklista med manuella åtgärder för att säkerställa att anläggningen är i ett säkert läge för stillestånd. Alla utförda kontrollpunkter dokumenteras med utförare och tidstämpel, samt om någon avvikelse upptäkts.

Mjukvaran för ronder och inspektion

Mjukvaran för ronder och inspektion

Genom att utföra regelbundna ronder och att ha information samlad i handdatorn kan produktionen snabbt förbättras. 

Mjukvaran för ronder och inspektion kan bl.a. användas till:

  • Operatörsronder, daglig tillsyn av industriella anläggningar
  • Ronder för skydd, säkerhet och miljö
  • Checklista för säker uppstart och avställning av en anläggning

Intertechna levererar surfplattor och telefoner för industriell användning, dessa handdatorer är utprovade för att fungera på ett effektivt sätt vid inspektioner och ronder. De är ergonomiskt utformade och lätta att använda.

Se några exempel nedan.