MOR, System för rondering och inspektion (IntelaTrac)

MOR, System för rondering och inspektion (IntelaTrac)

Rea-pris0 kr
Art.nr: AVEVA Mobile Operator (tidigare IntelaTrac)
Antal:

AVEVA Mobile Operator (tidigare IntelaTrac)

Ett intelligent system för rondning

Ronder och inspektioner blir en allt viktigare del i arbetet att öka produktiviteten och minimera risken för störningar. Med AVEVA Mobile Operator optimeras ronderna, mätresultatet kan snabbt analyseras och problem kan upptäckas i ett tidigt skede. AVEVA Mobile Operator är en viktig grundsten i WCM och TPM (Total Productive Maintenance) och operatörsunderhåll. AVEVA Mobile Operator är systemet för ökad tillgänglighet och säkerhet i produktionen.

Förutse driftstörningar & onormala händelser

AVEVA Mobile Operator MOR (tidigare IntelaTrac) är ett effektivt verktyg för att på ett strukturerat sätt utföra ronder, hantera och prioritera avvikelser samt analysera resultatet. Systemet bygger på regelbaserade ronder utförda med hjälp av telefoner, surfplattor eller handdatorer.

Klicka på bilden för att läsa AVEVA's datablad för Mobile Operator (MOR)

Regelverket används i fält där operatören får beslutsstö med meddelande om typ av avvikelser och hur risken för produktionsstörningar ska undvikas. Via handdatorn ges även besked om trender på tidigare kontroller vilket underlättar bedömningar av utrusningens kondition. Den insamlade informationen kan analyseras och presenteras i olika rapporter som enkelt distribueras på Intranät, med automatiska e-mail eller med traditionella utskrifter.

AVEVA MOR IntetaTrac Intertechna

Operatörsronder

Genom att utföra regelbundna ronder och att ha information samlad i telefon eller surfplatta kan produktionen snabbt förbättras. Med AVEVA Mobile Operator får operatören direkt under ronden assistans och instruktioner när avvikelser upptäcks.

Operatören kan också effektivt kontrollera anläggningens status och samla mätvärden för senare analys. Status och avvikelser kan snabbt studeras på driftsmöten och vid skiftbyten. Genom att införa AVEVA Mobile Operator på en industri underlättas arbetet med operatörstillsyn.

Förebyggande underhåll

AVEVA Mobile Operator är en mobil lösning optimerad för inspektion av utrusning. Gränsvärden ger teknikern omedelbar information om eventuella felaktigheter i utrustningen och om en felanmälan ska skapas. En elektronisk loggbok i handdatorn gör det dessutom möjligt att notera händelser, åtgärder och mätningar under exempelvis en reparation. Historiken från loggboken finns sedan tillgänglig i surfplattan som en kunskapsbank vid senare felsökning.

Skydd, säkerhet och miljö

Säkerhet och miljö får en allt större betydelse. Stora investeringar görs för att förbättra arbetsmiljön, minska utsläppen etc. Brandsläckare, nödduschar och utrymningsvägar måste fungera vid olyckor. För produktion i explosionsfarliga miljöer måste inspektioner på elutrustning regelbundet utföras enligt ATEX.

AVEVA Mobile Operator hjälper till med att kontrollerna anläggningens funktion och säkerhet. Systemet ger inspektörer tillgång till en kraftfull mobil lösning för säkerhetsinspektioner, miljökontroller, riskanalyser, skyddsronder mm.

Inspektioner i handdatorn

Med en knapptryckning hämtas aktuella ronder som laddas in i telefon eller surfplatta. Arbetet kan inte bli enklare! När ronden öppnats får användaren all information om ronden. Här finns information om vilka avdelningar, maskiner eller utrustningar som ska kontrolleras liksom information om varje enskild kontroll som ska utföras.

Automatiska larm eller meddelanden genereras när ett registrerat värde ligger utanför de gränser som angivits för kontrollen. När detta händer kan användaren snabbt granska tidigare registreringar för att se trender. Om särskilda instruktioner behövs kan användaren öppna rondens bifogade dokument för att på så sätt ta del av den information som behövs för att korrigera avvikelser.

Samma loggbok i varje ficka

Ute i anläggningen kan det vara bra att notera observationer eller åtgärder som gjorts. Dessa noteringar kommer då att registreras i AVEVA Mobile Operators loggbok. Loggboken fördelas automatiskt till andra användare och informationen sorteras på avdelning, datum och utrustning. Det finns även webbrapporter som visar loggboken.

 RFID/NFC eller streckkod

Med hjälp av streckkod eller RFID* eller NFC kan en utrustning i anläggningen snabbt och säkert identifieras. Efter scanningen söker AVEVA Mobile Operator blixtsnabbt upp rätt kontrollpunkt i ronden. Operatören behöver då inte stega sig fram i ronden utan kan koncentrera sig på att utföra kontrollpunkterna.

RFID väljs främst till tuffa industriella miljöer. Med denna lösning finns även möjligheter att skriva information till RFID-taggen, exempelvis datum för senaste kontroll.

EX / ATEX

Har du behov att utföra dina ronder i explosionsfarlig miljö? AVEVA Mobile Operator arbetar med certifierade handdatorer som kan användas i klassat område. AVEVA Mobile Operator hjälper även till med inspektion av elutrustning i Ex-miljö enligt  ATEX IEC60079-17.

Avvikelsehantering

Alla värden som registreras i handdatorn kan vid avvikelser generera larm eller meddelande till användare i fält. På så sätt upptäcks onormala värden direkt och användaren kan fält få information från AVEVA Mobile Operator om hur situationen skall hanteras.

En tidig varning är ett skydd mot oönskade driftstopp och ett sätt att undvika stora kostnader.

Listor och svaralternativ

För att göra användandet av handdatorn så enkelt som möjligt kan användaren själv bygga upp de svarsalternativ som önskas på den aktuella kontrollpunkten. Nivån i tanken kan exempelvis ha svarsalternativen låg, normal eller hög. Brytare kan på motsvarande sätt anges som till eller från.

Bifogade dokument

Du kan koppla så många elektroniska dokument du vill till en rond. Dokumenten visar värdefull information för den som använder handdatorn. Kanske ska en pump startas och instruktioner om detta behövs. Klicka på ikonen så kommer dokumentet upp. Zooma in eller ut för att läsa dokumentet i surfplattan.

Vibration och temperatur

Vibration och temperatur ger upphov till många problem. AVEVA Mobile Operator har därför flera integrerade mätinstrument som direkt kan kopplas till handdatorn. Med en enda knapptryckning kommer vibrationsvärdet från instrumentet in i handdatorn och sparas. Det samma gäller för temperaturinstrument som IR-mätare för mätning av exempelvis lagertemperaturer. På så sätt kan ett stort antal utrustningar snabbt övervakas. När symptom på fel registreras i AVEVA Mobile Operator, kan expterter med analysutrustning tillkallas.

Analys och trender

När ronden slutförts laddas den till databasen och kan lätt granskas av den som utfört ronden eller av andra användare. Vid granskningen studeras avvikelser och trender på de kontroller som utförts. Trenderna visar om delar av ett produktionsavsnitt är på väg att haverera eller uppträder onormalt. Tidiga observationer ger förutsättningar att vidta lämpliga åtgärder.

Undvik återkommande problem

Ökar eller minska problemen i anläggningen? Vilka problem har vi kontroll över? Vart behöver vi sätta in mer resurser? Frågorna är många men utan kunskap om anläggningen är det svårt att fatta rätt beslut. Med snabb vetskap om problemen kan rätt åtgärder sättas in för att minimera stillestånds- och underhållskostnaderna.

Rapporter ger information åt alla

AVEVA Mobile Operator erbjuder ett stort antal rapporter, både elektroniska och pappersrapporter. Med hjälp av AVEVA Mobile Operators webbrapporter kan alla få ut information via företagets interna nätverk. Informationen kan på så sätt lätt spridas mellan underhåll/drift-kontrollrum/el-instrument etc.

Rapporter för anläggningens aktuella status och avvikelser kan snabbt studeras på driftsmöten och vid skiftbyten. Med den lättanvända automatiska e-mail funktionen kan man styra så att rätt person snabbt får rätt information.

Integrering till befintliga system

AVEVA Mobile Operator innehåller en konfigurerbar integreringsmodul för koppling till andra system. Det finns även moduler med färdiga kopplingar till andra system. Kanske vill du skapa felanmälan direkt ute i fabriken eller skicka inmatade mätvärden till underhållsystemet.

AVEVA Mobile Operator kan bland annat integreras med SAP, MAXIMO, AspenTech Infoplus IP21/ IPX, Honeywell PHD, Eaquantum, TabWare, OSI-PI m.fl.

Passar de flesta datorer

AVEVA Mobile Operator stöder industriklassade telfoner och surfplttor handdatorer. AVEVA Mobile Operator kan även användas på standard telefoner och surfplattor med Android Windows eller iOS.

Detta innebär stor tillgång till telfoner, surfplattor eller handdatorer som passar olika typer av industrier.

Bygg din egen inspektionsrond

Med hjälp av senaste teknologi byggs på bara några få minuter en ny inspektionsrond. I enkla trädstrukturer grupperas enkelt inspektioner till en maskin, ett rum, en byggnad eller en funktion. När ronden byggs definieras hur avvikelser ska hanteras ute i fält, lämpliga dokument kopplas till kontrollpunkten och var kontrollpunkterna finns.

På så sätt finner användaren som utför inspektionen lätt den plats där kontrollerna ska ske. Han kan också läsa ut hur en avvikelse ska hanteras. När ronden byggs kan operatören ange om en kontrollpunkt ska scannas med streckkod eller RFID innan kontrollen kan utföras.

Effektiv planering av ronder

Oavsett om ronderna utförs varje skift, eller som en månatlig eller årlig underhållsinspektion, så har AVEVA Mobile Operator ett perfekt planeringsverktyg där du enkelt bestämmer frekvensen för den planerade arbetsinsatsen. Efter det att planeringen bestämts kommer ronden automatiskt att falla ut och finnas tillgänglig i handdatorn.

Planeringsverktyget säkerställer att aktuell operatör enbart får de ronder som han eller hon ska utföra och att underhållsteknikern får sina inspektioner.

Nätverkssystem med enkel drift

AVEVA Mobile Operator kan med fördel installeras på ett nätverk och komma många användare till del. Systemet använder kända databaser som Oracle eller SQL server, allt för att göra driften av systemet så enkel och stabil som möjligt.

Användare och säkerhet

AVEVA Mobile Operator har en komplett modul för hantering av användarens behörighet och kan på så sätt säkerställa informationen i systemet. Åtkomsten konfigureras utifrån tillgång till olika verktyg och delar av fabriken.

AVEVA Mobile Operator är det optimala systemet för lyckad operatörstillsyn